20 lat DRÄXLMAIER Group w Jeleniej Górze

01. September 2019 Międzynarodowo, innowacyjnie, z orientacją na wartości oraz partnerstwem dla regionu DRÄXLMAIER Jelenia Góra wchodzi w kolejną dekadę XXI wieku.

DRÄXLMAIER Group to międzynarodowa, rodzinna firma z siedzibą w Vilsbiburgu, w Niemczech. Od momentu swojego założenia w roku 1958 firma konstruuje i produkuje nowoczesne systemy, które mają zastosowania w deskach rozdzielczych, a także ekskluzywne elementy wyposażenia wnętrz oraz komponent y elektryczne i elektroniczne z wyraźnym nastawieniem na samochody w segmencie premium. Koncern DRÄXLMAIER Group obecny jest w ponad 60 siedzibach, w 20 krajach na całym świecie, zatrudnia ponad 70 000 pracowników, współpracuje z Audi, VW, BMW, Jaguar, La nd Rover, Maserati, Mercedes Benz, MINI, Porsche i należy do 100 najlepszych dostawców branży automotiv na świecie. Na polskim rynku firma DRÄXLMAIER istnieje od 1999 roku. Początki były skromne dzisiaj pracuje tu około 2300 osób, a samo Centrum Rozwoju blisko 130 inżynierów.

Kalendarium
Rok 1999 koncern DRÄXLMAIER Group otwiera swoją siedzibę w Jeleniej Górze. Co było powodem wyboru tej lokalizacji? Przede wszystkim bliskość granicy oraz możliwość pozyskania wyszkolonej kadry absolwentów okolicznych wyższych uczelni ekonomistów, inżynierów, ludzi ze znajomością języka niemieckiego. Jeleniogórska siedziba okazała się udanym krokiem w rozwoju koncernu. Liczba pracowników szybko rośnie, a zakład otrzymuje coraz więcej zleceń. Początkowo są to zamówieni a na produkcję wiązek kablowych.

Rok 2002 –– Zespół zakładu produkcyjnego w Jeleniej Górze staje się nie tylko ważnym punktem Zespół zakładu produkcyjnego w Jeleniej Górze staje się nie tylko ważnym punktem na mapie koncernu DRÄXLMAIER, ale również jednym z najatrakcyjniejszych pracodawców na mapie koncernu DRÄXLMAIER, ale również jednym z najatrakcyjniejszych pracodawców regionu.regionu. Istniejąca od 3 lat na polskim rynku fIstniejąca od 3 lat na polskim rynku firma DRÄXLMAIER dysponuje już w pełni stabilną irma DRÄXLMAIER dysponuje już w pełni stabilną produkcją. produkcją. Rok 2003 Rok 2003 -- w w celu wsparcia obszaru rozwoju koncernu DRÄXLMAIER Group w Jeleniej Górze, celu wsparcia obszaru rozwoju koncernu DRÄXLMAIER Group w Jeleniej Górze, otwarte zostaje Biuro Konstrukcji. Podstawowym zadaniem zatrudnionych w nim inżynierów jest otwarte zostaje Biuro Konstrukcji. Podstawowym zadaniem zatrudnionych w nim inżynierów jest konstrukcja wiązekkonstrukcja wiązek elektrycznych. Pracownicy osiągają doskonałe wyniki, dzięki czemu zdobywają elektrycznych. Pracownicy osiągają doskonałe wyniki, dzięki czemu zdobywają kolejne zlecenia, a liczba pracowników Biura szybko się powiększa. kolejne zlecenia, a liczba pracowników Biura szybko się powiększa.

Rok 2006 –– działalność Centrum Rozwoju zostaje rozszerzona o o Dział Rozwoju Komponentów. działalność Centrum Rozwoju zostaje rozszerzona o o Dział Rozwoju Komponentów. Nowo powstająca grupaNowo powstająca grupa inżynierów konstruuje elementy z tworzyw sztucznych, oferując również inżynierów konstruuje elementy z tworzyw sztucznych, oferując również ich analizę numeryczną.ich analizę numeryczną.

Rok 2008 –– w trakcie trwania kryzysu w branży automotive polskiej firmie udaje się jednak w trakcie trwania kryzysu w branży automotive polskiej firmie udaje się jednak zachować trend wzrostowy, znacznie zwiększyć liczbę zatrudnionych pracozachować trend wzrostowy, znacznie zwiększyć liczbę zatrudnionych pracowników i rozmiar wników i rozmiar produkcji. Z tego powodu jeleniogórski zakład zostaje rozbudowany produkcji. Z tego powodu jeleniogórski zakład zostaje rozbudowany –– powstaje druga hala. powstaje druga hala.

Rok 2010 –– Nastąpiła zmiana profilu. Zakład w Jeleniej Górze kończy produkcję wiązek. Nastąpiła zmiana profilu. Zakład w Jeleniej Górze kończy produkcję wiązek elektrycznych. Wszystkie kompetencje zatrudnionych w firmie pracelektrycznych. Wszystkie kompetencje zatrudnionych w firmie pracowników rozwijają się w owników rozwijają się w kierunku tworzenia elementów wyposażenia wnętrz samochodów klasy premium. W celu kierunku tworzenia elementów wyposażenia wnętrz samochodów klasy premium. W celu zaspokojenia potrzeb produkcyjnych związanych z otrzymaniem nowych kontraktów powstaje zaspokojenia potrzeb produkcyjnych związanych z otrzymaniem nowych kontraktów powstaje trzecia hala. trzecia hala.

Rok 2011 –– Większa produkcja oznacza również zwięWiększa produkcja oznacza również zwiększone potrzeby magazynowe kszone potrzeby magazynowe –– następuje następuje kolejna rozbudowa jeleniogórskiego zakładu. Nowa, czwarta hala przeznaczona zostaje dla kolejna rozbudowa jeleniogórskiego zakładu. Nowa, czwarta hala przeznaczona zostaje dla obszaru logistyki.obszaru logistyki.

Rok 2015 to dalszy rozwój jeleniogórskiego zakładu koncernu DRÄXLMAIER Group to dalszy rozwój jeleniogórskiego zakładu koncernu DRÄXLMAIER Group –– od tego od tego roku nowe zlecenia realroku nowe zlecenia realizowane są w piątej hali produkcyjnej, gdzie zatrudnienie znajdują kolejni izowane są w piątej hali produkcyjnej, gdzie zatrudnienie znajdują kolejni pracownicy. pracownicy.

Rok 2016. Siedziba w Jeleniej Górze uzyskuje kolejne zlecenia, które realizowane są w nowo Siedziba w Jeleniej Górze uzyskuje kolejne zlecenia, które realizowane są w nowo otwartej szóstej hali. Duża powierzchnia nowej części zakładu umożliwia takżeotwartej szóstej hali. Duża powierzchnia nowej części zakładu umożliwia także stworzenie stworzenie magazynu wysokiego składowania. Większa powierzchnia i portfolio siedziby związane są z magazynu wysokiego składowania. Większa powierzchnia i portfolio siedziby związane są z rosnącą liczbą pracowników, a firma DRÄXLMAIER Jelenia Góra staje się największym rosnącą liczbą pracowników, a firma DRÄXLMAIER Jelenia Góra staje się największym pracodawcą w regionie.

Nowe perspektywy
Do 2017 roku siedziba w JeleniejDo 2017 roku siedziba w Jeleniej Górze była stale rozbudowywana. Obecnie firma ma łączną Górze była stale rozbudowywana. Obecnie firma ma łączną powierzchnię ponad 65 000 m² i tworzy ją sześć hal oraz powierzchnie biurowe. Wraz z rosnącą powierzchnię ponad 65 000 m² i tworzy ją sześć hal oraz powierzchnie biurowe. Wraz z rosnącą lokalizacją wzrastała także liczba pracowników produkcyjnych i administracji. W roku 2018 było ich lokalizacją wzrastała także liczba pracowników produkcyjnych i administracji. W roku 2018 było ich już prajuż prawie 2000, dzięki czemu firma DRÄXLMAIER Jelenia Góra stała się największym wie 2000, dzięki czemu firma DRÄXLMAIER Jelenia Góra stała się największym pracodawcą w regionie. Obecnie DRÄXLMAIER Jelenia Góra zatrudnia pracodawcą w regionie. Obecnie DRÄXLMAIER Jelenia Góra zatrudnia około 2300 osób. Ostatnia decyzja strategiczna Zarządu koncernu DRÄXLMAIER Group umożliwia siedzibie w decyzja strategiczna Zarządu koncernu DRÄXLMAIER Group umożliwia siedzibie w Jeleniej Górze dalsze wykorzystywanie potencjału, jaki oferuje region oraz utrzymanie 20-letniego kursu letniego kursu wzrostowego lokalizacji. wzrostowego lokalizacji. Już wkrótce firma DRÄXLMAIER Jelenia Góra ponownie się powiększy Już wkrótce firma DRÄXLMAIER Jelenia Góra ponownie się powiększy - zapadła decyzja o budowie kolejnej, już siódmej hali. zapadła decyzja o budowie kolejnej, już siódmej hali.

Dwadzieścia lat minęłoieścia lat minęło
W 2019 roku firma DRÄXLMAIER Polska świętuje 20--lecie istnienia. 20 lat rozwoju, stałego lecie istnienia. 20 lat rozwoju, stałego doskonalenia, fascynacji nowościami, wprowadzania innowacji. To wszystko nie byłoby możliwe doskonalenia, fascynacji nowościami, wprowadzania innowacji. To wszystko nie byłoby możliwe bez ludzi, bo to oni tworzą wartość firmy. bez ludzi, bo to oni tworzą wartość firmy. -- Jako rodzinnJako rodzinne przedsiębiorstwo popieramy łączące się z e przedsiębiorstwo popieramy łączące się z tym wartości, zasady i obowiązki. Jesteśmy dumni z naszych pracowników i zapewniamy im tym wartości, zasady i obowiązki. Jesteśmy dumni z naszych pracowników i zapewniamy im atrakcyjne, sprawiedliwe i stabilne środowisko pracy atrakcyjne, sprawiedliwe i stabilne środowisko pracy –– mówi Thomas Krüger, dyrektor naczelny mówi Thomas Krüger, dyrektor naczelny jeleniogórskiej siedziby firmy DRjeleniogórskiej siedziby firmy DRÄXLMAIER ÄXLMAIER -- W koncernie DRÄXLMAIER Group stawiamy na W koncernie DRÄXLMAIER Group stawiamy na inicjatywęinicjatywę i i kreatywnośćkreatywność. Nasi pracownicy mają . Nasi pracownicy mają pprzestrzeń do swobodnego rozwojurzestrzeń do swobodnego rozwoju, pobudzającą , pobudzającą do myślenia i działania w sposób samodzielny i przedsiębiorczy. Jednocześnie zachęcamy ich, aby do myślenia i działania w sposób samodzielny i przedsiębiorczy. Jednocześnie zachęcamy ich, aby swoimi pomysłamswoimi pomysłami oraz propozycjami i oraz propozycjami w aktywny sposóbw aktywny sposób przyczyniali się do przyczyniali się do sukcesu firmy.sukcesu firmy.

„Z okazji jubileuszu wszyscy nasi nasi pracownicy, jako pierwsi w pracownicy, jako pierwsi w regionie, otrzymali wyjątkowy prezent regionie, otrzymali wyjątkowy prezent –– ulepszony i rozszerzony system benefitów w Kafeterii MyBenefit” mówi Magdalulepszony i rozszerzony system benefitów w Kafeterii MyBenefit” mówi Magdalena Tylickaena Tylicka--Kuś, Kuś, dyrektor HR DRÄXLMAIER Polskadyrektor HR DRÄXLMAIER Polska. Jak to działa? Pracodawca co miesiąc przekazuje na . Jak to działa? Pracodawca co miesiąc przekazuje na indywidualne konto każdego pracownika określoną ilość punktów (1punkt=1 złoty), które indywidualne konto każdego pracownika określoną ilość punktów (1punkt=1 złoty), które uprawniają pracowników do opłacenia lub wykupienuprawniają pracowników do opłacenia lub wykupienia wybranego przez siebie benefitu, np. karty ia wybranego przez siebie benefitu, np. karty Multi Sport czy karty Lux Med. Ale nie tylko. Kafeteria MyBenefit to internetowa platforma, do której Multi Sport czy karty Lux Med. Ale nie tylko. Kafeteria MyBenefit to internetowa platforma, do której dostęp ma każdy pracownik firmy DRÄXLMAIER Polska. Po zalogowaniu pracownicy sami dostęp ma każdy pracownik firmy DRÄXLMAIER Polska. Po zalogowaniu pracownicy sami wybierają spośród tysięcy wybierają spośród tysięcy gotowych i sprawdzonych propozycji interesujące ich pakiety. Oprócz gotowych i sprawdzonych propozycji interesujące ich pakiety. Oprócz prywatnych pakietów medycznych i sportowych pojawiły się także nowe możliwości prywatnych pakietów medycznych i sportowych pojawiły się także nowe możliwości -- punkty punkty przeznaczyć można także na kupno biletów do kina, bonów do Empiku lub wybranego marketu i przeznaczyć można także na kupno biletów do kina, bonów do Empiku lub wybranego marketu i wiele, wiewiele, wiele innych. Kafeteria działa online, dzięki czemu wszystkie benefity dostępne są przez le innych. Kafeteria działa online, dzięki czemu wszystkie benefity dostępne są przez cały czas, z każdego miejsca na świecie i można zrealizować od razu.cały czas, z każdego miejsca na świecie i można zrealizować od razu.
Wsparcie edukacji
Wsparcie edukacji
DRÄXLMAIER jest wielokrotnie nagradzanym liderem
DRÄXLMAIER jest wielokrotnie nagradzanym liderem technologicznym w przemyśle technologicznym w przemyśle samochodowym segmentu premium. Czterdzieści procent patentów firmy DRÄXLMAIER ma pięć i samochodowym segmentu premium. Czterdzieści procent patentów firmy DRÄXLMAIER ma pięć i mniej lat. To wykładnik, że firma stawia na innowacje rozwiązania i jest otwarta nowe wyzwania. mniej lat. To wykładnik, że firma stawia na innowacje rozwiązania i jest otwarta nowe wyzwania. Jest otwarta również na młodych ludzi. Jest otwarta również na młodych ludzi. Pod kPod koniec marca tego roku firma DRÄXLMAIER Jelenia oniec marca tego roku firma DRÄXLMAIER Jelenia Góra otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi. Góra otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi. Wyróżnienie to przyznane zostało przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, a wręczone na Wyróżnienie to przyznane zostało przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, a wręczone na uroczystym spotkaniu z rąk Ministeruroczystym spotkaniu z rąk Minister Edukacji. Głównym powodem przyznania nagrody były Edukacji. Głównym powodem przyznania nagrody były sukcesy związane ze współpracą z Zespołem Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze. sukcesy związane ze współpracą z Zespołem Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze. Wśród nich wymienić należy utworzenie klasy patronackiej w szkole oraz odbywanie praktyk przez Wśród nich wymienić należy utworzenie klasy patronackiej w szkole oraz odbywanie praktyk przez najlepszych uczniów najlepszych uczniów w Centrum Rozwoju DRÄXLMAIER Jelenia Góra. w Centrum Rozwoju DRÄXLMAIER Jelenia Góra.
Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners.
Stabilna ścieżka rozwoju
Stabilna ścieżka rozwoju
A jakim pracodawcą jest
A jakim pracodawcą jest DRÄXLMAIER?DRÄXLMAIER? -- Nigdy nie wiązałem swojej przyszłości z pracą przy Nigdy nie wiązałem swojej przyszłości z pracą przy taśmie produkcyjnej. Trafiłem tu przypadkiem trzy miesiące temu i... jestem mile zastaśmie produkcyjnej. Trafiłem tu przypadkiem trzy miesiące temu i... jestem mile zaskoczony. Mam koczony. Mam zapewniony dojazd z mojej miejscowości, zarabiam dobre pieniądze i widzę siebie w tej firmie po zapewniony dojazd z mojej miejscowości, zarabiam dobre pieniądze i widzę siebie w tej firmie po zakończeniu studiów inżynieryjnych. Ścieżka rozwoju jest transparentna, a firma ma przyszłość. To zakończeniu studiów inżynieryjnych. Ścieżka rozwoju jest transparentna, a firma ma przyszłość. To bardzo ważne bardzo ważne –– mówi dwudziestotrzyletni Maciek.

Decyzja o podjęciu pracy w firmie DRÄXLMAIER była najlepszą, jaką mogłam podjąć. Praca jest Decyzja o podjęciu pracy w firmie DRÄXLMAIER była najlepszą, jaką mogłam podjąć. Praca jest pełna wyzwań, ale jednocześnie daje mi zadowolenie i oferuje możliwości rozwoju zawodowego. pełna wyzwań, ale jednocześnie daje mi zadowolenie i oferuje możliwości rozwoju zawodowego. Pewne miejsce pracy oznacza także poczucie stabilności dla mnie i mojejPewne miejsce pracy oznacza także poczucie stabilności dla mnie i mojej rodziny rodziny –– to opinia pani to opinia pani Anny z działu zakupów.Anny z działu zakupów.
Takich opinii jest dużo i to one właśnie budują wizerunek firmy na następne dziesięciolecia.
 

General information

About
DRÄXLMAIER Group

The DRÄXLMAIER Group supplies premium automobile manufacturers worldwide with complex wiring harness systems, central electrical and electronic components, exclusive interiors, and battery systems for electromobility. The combination of core competencies in the interior, electrical, electronic and battery systems areas makes DRÄXLMAIER unique in the industry. The company thereby covers the entire process chain, from the initial idea, through the development and production process, and up to precisely in-sequence delivery of the products to the assembly lines of premium automobile manufacturers. The inventor of the customer-specific wiring harness, the DRÄXLMAIER Group develops pioneering wiring harness technology as well as electrical and electronic components, all directly in-house. These include multi-voltage and high-voltage wiring harness systems, battery management systems and intelligent power distributors. DRÄXLMAIER is working on the future of emission-free mobility with its solution for low-voltage and high-voltage battery systems. As a market leader for interior systems in premium automobiles, the DRÄXLMAIER Group also supplies premium automobile manufacturers with ambient lighting, center consoles, door panels and instrument panels, as well as complete door and cockpit modules.  

The DRÄXLMAIER Group is an international automotive supplier with more than 60 sites in over 20 countries. Founded in Germany in 1958, the company employs more than 75,000 employees throughout the world. For the DRÄXLMAIER Group as an owner-managed business, responsible and long-range thinking has always been the basis for economic success. It is therefore a core element of its strategy to design its business and production processes, as well as its products, in a more sustainable manner and in that way to increase the competitiveness of the company on a long-term basis.

In 2019, the DRÄXLMAIER Group generated sales of 4.9 billion euro. Customers of this member of the Top 100 Automotive Suppliers include Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, MINI, Porsche and Volkswagen, as well as Californian automotive manufacturers.