DRÄXLMAIER Group

Plan połączenia spółek

Informacja o przyjęciu planu połączenia spółki DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych sp. z o.o. ze spółką JG Immobilien sp. z o.o.

Zarząd spółki DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej również jako: „Spółka Przejmująca”), informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. został uzgodniony i przyjęty plan połączenia Spółki Przejmującej ze spółką JG Immobilien sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074011 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 500 § 21 KSH Zarząd DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych sp. z o.o. udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Plan Połączenia Spółek DWS Draexlmaier i JG Immobilien
Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
Załącznik nr 2 do Planu Połączenia
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia
Załącznik nr 5 do Planu Połączenia
Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
Bilans DWS Draexlmaier do załącznika nr 6
Załącznik nr 7 do Planu Połączenia
Bilans JG Immobilien do załącznika nr 7