Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

DRÄXLMAIER Group

Informacje prawne

Niniejsze strony internetowe dostarczają informacji o naszych produktach oraz o DRÄXLMAIER Group. DRÄXLMAIER Group zastrzega sobie w związku z tym prawo do zmiany swoich stron internetowych bez uprzedniego powiadomienia bądź podania przyczyn.

Polityki
Tutaj można uzyskać informacje o politykach koncernu DRÄXLMAIER Group.

Obowiązek raportowania
Koncern DRÄXLMAIER Group wypełnia swoje obowiązki sprawozdawcze zgodnie z brytyjską ustawą dotyczącą handlu ludźmi Modern Slavery Act i kalifornijską ustawą o przejrzystości w łańcuchach dostaw California Transparency in Supply Chains Act.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza strona internetowa została zrealizowana z największą starannością. Mimo to DRÄXLMAIER Group nie może przejąć gwarancji za bezbłędność i dokładność zawartych w niej informacji. DRÄXLMAIER Group dokłada wszelkich starań, aby dzięki ciągłej aktualizacji i uzupełnianiu informacji strona była stale uaktualniana. Treści stanowią informację niewiążącą. Zastrzegamy sobie dokonywania zmian w terminie późniejszym. DRÄXLMAIER Group wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe poprzez niniejszą stronę internetową w sposób pośredni lub bezpośredni, o ile nie są one umyślne lub stanowią wynik rażącego niedbalstwa.

Strony internetowe DRÄXLMAIER Group mogą zawierać linki do stron internetowych innych przedsiębiorstw w kraju i za granicą, na które DRÄXLMAIER Group nie ma żadnego wpływu. DRÄXLMAIER Group nie ponosi za treści tych stron internetowych żadnej odpowiedzialności. Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności danych operatorów. DRÄXLMAIER Group w momencie pierwotnego wstawienia linka zewnętrznego na swoją stronę dokonała sprawdzenia treści pod kątem ich zgodności z prawem. Wówczas nie wykazywały one żadnych naruszeń prawa. DRÄXLMAIER Group nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treści linkowanych stron. Wstawianie linków zewnętrznych nie oznacza, że DRÄXLMAIER Group nie przyswaja sobie treści znajdujących się w linku lub w odsyłaczu. Ciągła kontrola linków zewnętrznych bez konkretnych wskazań co do naruszeń prawa jest dla DRÄXLMAIER Group niewykonalna. W przypadku informacji o zaistniałych naruszeniach prawa tego rodzaju linki zewnętrzne zostaną natychmiastowo skasowane. 

Strony internetowe DRÄXLMAIER Group mogą poza tym zawierać publikacje, stanowiska lub ekspertyzy fachowców. Informacje oznaczone jako takie publikacje, stanowiska lub ekspertyzy, które znajdują się bezpośrednio na strona internetowych DRÄXLMAIER Group lub też, do których można dotrzeć poprzez link, odzwierciedlają jedynie poglądy danych fachowców i niekoniecznie muszą być identyczne z poglądami DRÄXLMAIER Group. DRÄXLMAIER Group nie przejmuje także odpowiedzialności za to, że informacje i poglądy te są prawidłowe i kompletne.

Własność intelektualna
Wszelkie informacje, obrazy, ilustracje, dane itd., zawarte na stronach internetowych DRÄXLMAIER Group są – o ile nie podano inaczej – własnością DRÄXLMAIER Group. Treści stron internetowych chronione są prawnie pod kątem prawa autorskiego.

Treści z tych stron internetowych mogą być w związku z tym powielane jedynie na użytek własny oraz z podaniem wzmianki o prawach autorskich „© Copyright DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg, Deutschland” (Niemcy). Wszelkie obrazy, teksty, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki video oraz zawierające animacje znajdujące się na tych stronach internetowych oraz ich przyporządkowania są chronione prawem autorskim oraz treścią innych ustaw z zakresu ochrony własności intelektualnej. Nie wolno używać treści tych stron internetowych na innych stronach internetowych ani rozpowszechniać do celów komercyjnych w postaci kopii, czy też wprowadzać zmian. Niektóre strony internetowe DRÄXLMAIER Group zawierają poza tym obrazy podlegające Copyright osób trzecich. Jeżeli nie podano inaczej, wszelki znaki towarowe znajdujące się na stronie internetowej DRÄXLMAIER Group są chronione prawem z zakresu prawa znaków towarowych. Odnosi się to w szczególności do marek, szyldów, logo oraz emblematów firmowych.

W szczególności poprzez udostępnienie tych stron internetowych nie udziela czy też nie ustanawia się żadnej licencji w zakresie praw autorskich, patentowych, znaków towarowych czy też innych praw. DRÄXLMAIER Group będzie ścigać karnie każde naruszenie swoich praw własności intelektualnej.

Źródło zdjęć
DRÄXLMAIER Group, Fotolia, Shutterstock

Compliance w DRÄXLMAIER
Zgodność z prawem, zasadami i regulacjami wewnętrznymi ma najwyższy priorytet w firmie DRÄXLMAIER. Chcemy uniknąć ryzyka, które zagraża zaufaniu klientów, pracowników, dostawców i innych interesariuszy koncernu DRÄXLMAIER Group. Dlatego niewłaściwe postępowanie należy wcześnie rozpoznać, zbadać i niezwłocznie naprawić.

Nasi pracownicy mogą zgłaszać swoje uwagi na różne sposoby, na przykład listownie, faksem, telefonicznie, e-mailem lub osobiście.
Przywiązujemy również dużą wagę do odpowiednich informacji od partnerów biznesowych, klientów i innych stron trzecich. Nasz dział compliance jest tutaj bezpośrednim kontaktem. Jeśli chcą Państwo zachować całkowitą anonimowość, mozna skorzystać bezpośrednio z adresu adresu e-mail rzecznika. Zapytania zawsze można składać w lokalnym języku.